Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

The “Atlas” Collection - Archival Photographic Proofs Of Greek Banknotes



Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έπειτα, το μεγαλύτερο μέρος των πλούσιων αρχείων της American Bank Note Company (ABNC) και της Bradbury, Wilkinson & Co. (BWC) άρχισε σταδιακά να δημοπρατείται. Με τον τρόπο αυτό το συλλεκτικό κοινό κατάφερε να αποκτήσει έναν τεράστιο αριθμό αντικειμένων που σχετίζονται με τη δημιουργία και την εκτύπωση των χαρτονομισμάτων των δύο άνω εταιρειών. Μέσα σε αυτό τον πλούτο των αντικειμένων, υπήρχαν και ορισμένα βιβλίασ των οποίων τις σελίδες υπήρχαν επικολλημένες πολλές ασπρόμαυρες φωτογραφίες δοκιμίων χαρτονομισμάτων σε διάφορα στάδια προετοιμασίας τους. Τα δοκίμια αυτά ήταν συνθέσεις (κολάζ) χειρόγραφων σχεδίων και διάφορων επιμέρους τυπωμένων στοιχείων όπως παραστάσεις, γεωμετρικά σχέδια, υπογραφές ή αύξοντες αριθμοί.

Τα φωτογραφικά δοκίμια και οι σημειώσεις που τα συνόδευαν μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για τις εναλλακτικές μορφές που θα μπορούσαν να είχαν τα χαρτονομίσματά μας, καθώς και ότι συμπλήρωσαν πολλά κενά που είχαμε στη "χαρτονομισματική" μας ιστορία. Πιστεύεται δε, ότι τα φωτογραφικά αυτά δοκίμια είναι τα μοναδικά σωζόμενα αντίγραφα του είδους που υπάρχουν σήμερα στη συλλεκτική αγορά.

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο κυρίως μέρη. Στο πρώτο, περιγράφεται σε σύντομες γραμμές το πως κατασκευαζόντουσαν τα χαρτονομίσματα 100-150 χρόνια πριν και στο δεύτερο γίνεται η παρουσίαση των φωτογραφικών δοκιμίων χωρισμένων σε ενότητες ανάλογα με την εκδότρια αρχή,

Η έκδοση είναι δίγλωσση (Ελληνικά και Αγγλικά), έγχρωμη με 208 σελίδες,


Since the mid-1980s, most of the large archive of the American Bank Note Company (ABNC) and Bradbury, Wilkinson & Co. (BWC) had gradually began to be auctioned. In this way, collectors were able to obtain a huge number of items related to the creation and printing of banknotes of these two companies. Within this wealth of objects, there were also some books on whose pages there were attached many black and white photos of proof banknotes at various stages of their preparation. These were collages of drawings and various individual printed parts such as vigniettes, geometric patterns, signatures or serial numbers.


The photographic proofs and the accompanying notes gave us a lot of information about the alternative forms that our banknotes could have, and that they filled many gaps in our "banknote" history. It is believed that these photographic proofs are the only surviving copies of the kind currently available in the collector market.

The present work is divided into two main parts. First, it is described how the banknotes were being made 100-150 years ago, and in the second follows the presentation of the photographic proofs divided into sections according to the issuing authority.

The catalogue is a paperback edition, printed in full color. It consists of 208 pages and it is bilingual (Greek & English).











Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου