Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

The “Atlas” Collection - Archival Photographic Proofs Of Greek BanknotesΑπό τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έπειτα, το μεγαλύτερο μέρος των πλούσιων αρχείων της American Bank Note Company (ABNC) και της Bradbury, Wilkinson & Co. (BWC) άρχισε σταδιακά να δημοπρατείται. Με τον τρόπο αυτό το συλλεκτικό κοινό κατάφερε να αποκτήσει έναν τεράστιο αριθμό αντικειμένων που σχετίζονται με τη δημιουργία και την εκτύπωση των χαρτονομισμάτων των δύο άνω εταιρειών. Μέσα σε αυτό τον πλούτο των αντικειμένων, υπήρχαν και ορισμένα βιβλίασ των οποίων τις σελίδες υπήρχαν επικολλημένες πολλές ασπρόμαυρες φωτογραφίες δοκιμίων χαρτονομισμάτων σε διάφορα στάδια προετοιμασίας τους. Τα δοκίμια αυτά ήταν συνθέσεις (κολάζ) χειρόγραφων σχεδίων και διάφορων επιμέρους τυπωμένων στοιχείων όπως παραστάσεις, γεωμετρικά σχέδια, υπογραφές ή αύξοντες αριθμοί.

Τα φωτογραφικά δοκίμια και οι σημειώσεις που τα συνόδευαν μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για τις εναλλακτικές μορφές που θα μπορούσαν να είχαν τα χαρτονομίσματά μας, καθώς και ότι συμπλήρωσαν πολλά κενά που είχαμε στη "χαρτονομισματική" μας ιστορία. Πιστεύεται δε, ότι τα φωτογραφικά αυτά δοκίμια είναι τα μοναδικά σωζόμενα αντίγραφα του είδους που υπάρχουν σήμερα στη συλλεκτική αγορά.

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο κυρίως μέρη. Στο πρώτο, περιγράφεται σε σύντομες γραμμές το πως κατασκευαζόντουσαν τα χαρτονομίσματα 100-150 χρόνια πριν και στο δεύτερο γίνεται η παρουσίαση των φωτογραφικών δοκιμίων χωρισμένων σε ενότητες ανάλογα με την εκδότρια αρχή,

Η έκδοση είναι δίγλωσση (Ελληνικά και Αγγλικά), έγχρωμη με 208 σελίδες,


Since the mid-1980s, most of the large archive of the American Bank Note Company (ABNC) and Bradbury, Wilkinson & Co. (BWC) had gradually began to be auctioned. In this way, collectors were able to obtain a huge number of items related to the creation and printing of banknotes of these two companies. Within this wealth of objects, there were also some books on whose pages there were attached many black and white photos of proof banknotes at various stages of their preparation. These were collages of drawings and various individual printed parts such as vigniettes, geometric patterns, signatures or serial numbers.


The photographic proofs and the accompanying notes gave us a lot of information about the alternative forms that our banknotes could have, and that they filled many gaps in our "banknote" history. It is believed that these photographic proofs are the only surviving copies of the kind currently available in the collector market.

The present work is divided into two main parts. First, it is described how the banknotes were being made 100-150 years ago, and in the second follows the presentation of the photographic proofs divided into sections according to the issuing authority.

The catalogue is a paperback edition, printed in full color. It consists of 208 pages and it is bilingual (Greek & English).Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018

Κατακτητές και τακτικές


   Τον Απρίλιο του 1941 όταν οι Ιταλοί πήραν υπό την κατοχή τους τα Επτάνησα, δεν είχαν σκοπό απλώς να "κάνουν κατοχή", αλλά να τα προσαρτήσουν έχοντας στο μυαλό τους την Βενετική τους ιστορία. Γι' αυτό τον σκοπό πήραν επαχθή μέτρα για τους νησιώτες όπως απαγόρευση επικοινωνίας και του εμπορίου με την Ελλάδα. Απαγόρευση  ελληνικών εφημερίδων, αναγκαστική αποχώρηση από τα νησιά όσων δε γεννήθηκαν σε αυτά. Αντικατάσταση γραμματοσήμων και χαρτοσήμων με Ιταλικά. Απομόνωση υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών και τελικά την εισαγωγή της Ιονικής δραχμής με ταυτόχρονη απαγόρευση της κυκλοφορίας της Ελληνικής δραχμής.

   Στο βιβλίο του ο Κ.Π. Φωκάς-Κοσμετάτος "Η εισαγωγή της ιταλικής ιονικής δραχμής εις την Επτάνησον (1941-1943)" που εξέδωσε το 1946 περιέγραψε την παραπάνω κατάσταση. Μεταξύ άλλων ξεχώρισα μια παράγραφο, όχι για να τονίσω κάτι για τα χαρτονομίσματα, αλλά για να κάνουμε μια σύγκριση με το σήμερα, με αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και δώστε βάση στις τελευταίες τρεις σειρές. Σας θυμίζει κάτι το σκηνικό που περιγράφει ο συγγραφέας; Ας αναλογιστούμε ότι ασχέτως αν και πέρασαν δεκαετίες, οι τακτικές των κατακτητών παραμένουν οι ίδιες.

"...Τα μέτρα όμως ταύτα, όσον πιεστικά και αν ήσαν, εκρίνοντο από τους Ιταλούς ως, κατά το μάλλον ή ήττον, αστυνομετικού χαρακτήρος, ανεπαρκή, άρα δια την εμπέδωσιν παρά τοις Επτανησιοίς της πεποιθήσεως περί της επικειμένης προσαρτήσεως των Ιονίων εις την "Μεγάλην" Ιταλίαν. Δι' αυτό, λοιπόν, έπρεπε, το ταχύτερον, να συμπληρωθούν με κάτι το ουσιαστικότερον, με νομισματικόν τι μέτρον, δια του οποίου η οικονομία της Επτανήσου ν'απεκόπτετο ριζικώς από τας προπολεμικάς της συνήθειας, τας σχέσεις της, την εξάρτησιν της από την ηπειρωτικήν Ελλάδα, μέτρον το οποίον να ήσκει τοσούτον ισχυράν ψυχολογικήν επίδρασιν επί των νησιωτών ώστε να τους κάμψη και "να το πάρουν απόφασιν" ότι η Επτάνησος θα προσήρτατο μετ'ου πολύ και οριστικώς εις την Ιταλίαν. Φυσικά, παραλλήλως προς αυτό, και τα ήδη ληφθέντα μέτρα θα διατηρούντο και μάλιστα θα επετείνοντο, και πολλά άλλα θα ελάμβάνοντο κατάλληλα ίνα αμβλύνουν την πατριωτικήν αντίστασιν των κατακτηθέντων και δη τοιαύτα ώστε να καταβιβάσουν το βιοτικόν των επίπεδον μέχρις απογνώσεως και, ούτω, ή να δεχθούν αδιαμαρτυρήτως την υπαγωγήν των εις την Ιταλικήν Αυτοκρατορίαν ή να μεταναστεύσουν είς την ηπειρωτικήν Ελλάδα, ίνα μη αποθάνωσις εκ πέινης. Η συνέπεια τούτου αραίωσις του ελληνικού των νήσων πληθυσμού, και αν ακόμη προσελαμβανε τον χαρακτήρα πάνδημου μετοικεσίας, θα ήτο ό,τι ακριβώς εποθούν και εθεώρουν εξυπηρετικόν των κατακτητικών σκοπών των..."


Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017

Articles on Greek Numismatics - Μελέτες για Ελληνικά χαρτονομίσματα και νομίσματα

Here is the link with all articles I have written regarding Greek banknotes and other useful articles from other researchers about Greek numismatics: https://independent.academia.edu/greek_banknotes

Index of articles:

 • Alexander the Great on Greek banknotes
 • Treasury Notes Of Greek Islands Cephalonia And Ithaca, 1944
 • Last Five Issues of the Greek Drachma
 • Greek banknotes museum in Corfu
 • 1831 – PHOENIXES: THE FIRST GREEK BANKNOTES
 • SIX UNKNOWN GREEK ABNC PROOFS FROM 1922
 • 1831 Φοινικες τα πρώτα ελληνικά χαρτονομίσματα 

 • Τα τελευταία ελληνικά χαρτονομίσματα, 1954-2002 
 • Ιωάννης Τασούλης: Καταλογος των Ελληνικων Νομισμάτων 1828-1908
 • 7 Ημέρες-Καθημερινή: Τα Ελληνικά Χαρτονομίσματα, 1996
 • Λάμπρος Παύλος, Τα Ελληνικά νομίσματα. Εστία 99, 1877
 • Λάμπρος Παύλος, Τα πρώτα νομίσματα της αναγεννηθησεις Ελλάδος, Εστία 95, 1877
 • Λάμπρος Παύλος, Περί των χαλκών Ελληνικών νομισμάτων, των κοπέντων επί Όθωνος. Εστία 134 1878
 • Λάμπρος Παύλος, Nομίσματα και μετάλλια της Eπτανήσου Πολιτείας, Aθήνα 1884
 • Νικολετόπουλος Δημ., Περί του Νομίσματος εν Ελλάδι, 1974
 • Fisk P. Brewer, "The coins and currency of modern Greece", 1877
 • Δημακόπουλος, Γ. Δ., «Σημειώσεις περί των νομισμάτων της Επτανήσου (1813-1865), 1967
 • Δημακόπουλος, Γ. Δ., ¨Το εθνικον Νομισματοκοπειον της Ελλάδος (1828-1833)", 1971
 • 7-Ημερες-Καθημερινή: Αποχαιρετώντας τη Δραχμή, 2001
 • 1944, THE EMERGENCY BANKNOTES OF NAFPLIO IN GREECE
 • Λάζαρος Θ. Χουμανίδης, Τα ελληνικά νομίσματα από του 1822 μέχρι του Α' παγκοσμίου πολέμου

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

1831 - Φοίνικες: Τα Πρώτα Ελληνικά Χαρτονομίσματα (e-book)


"Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν απτές αποδείξεις για την ποσότητα των χαρτονομισμάτων που κυκλοφόρησαν στα χρόνια που ο Ι. Καποδίστριας ήταν κυβερνήτης της Ελλάδος. Πρόσφατα, κάνοντας μια ενδελεχή έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους κατάφερα να εντοπίσω δώδεκα αναφορές της επιτροπής της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας προς την επιτροπή της Οικονομίας που περιγράφουν τους αύξοντες αριθμούς, τις υπογραφές και τις ποσότητες που κυκλοφόρησαν τα χαρτονομίσματα των φοινίκων..."

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της σύντομης μελέτης που έγραψα για τα παραπάνω χαρτονομίσματα.

Η ίδια μελέτη δημοσιεύθηκε και νωρίτερα στα αγγλικα, στο περιοδικό της International Bank Note Society στο τεύχος 56-3 τον Σεπτέμβριο του 2017. 

Ευελπιστώ ότι στο μέλλον να μπορέσω να ετοιμάσω και άλλες παρόμοιες σύντομες μελέτες για τα ελληνικά χαρτονομίσματα.


Κυριακή 25 Ιουνίου 2017

Six unknown Greek ABNC proofs from 1922Some months ago, Mr. Roman Guhr sent me an email regarding his interest on banknotes printed by ABNC (American Bank Note Company). He notified me about the existence of many black white photographs of unadopted ABNC proofs for the years 1910's to 1940's. Among these photographs there were many for Greece and immediately one set of them caught my attention. This photographic set included 6 obverse paste-up proofs bearing the portrait of King of Greeks, Constantine I. Never before any Greek banknote had the portrait of a king printed on it. This happened only once in 1954-55, with the 10 drachmas banknote bearing King George I (assassinated in 1913).

The main common characteristics of these six proofs are the portrait of King Constantine I, the absence of the image of George Stavros, the date 10th May 1922 and the missing  royal coat of arms. It must be noticed that it was a traditional of National Bank of Greece (NBG) banknotes to have on the obverse the image of George Stavros (1788-1869) next to the royal coat of arms. This practice seems that changed in 1922 discarding the coat of arms. It is not yet clarified why this had happened that year, although monarchy changed to republic in 1924, two years later. If the order for printing the new notes were given in 1924, it would be obvious the lack of the royal coat of arms. Reading the notes written on the album which the photographs were attached, it seemed that these were archived there in August 1922.

It is clear that NBG did not agree with these proposed banknotes' design from ABNC and the traditional portrait of Stavros returned back. Comparing the proofs with the finally issued notes, we can see only minor differences especially in the ornaments and the bank's name on top of the banknotes. Also the dates for the issued notes are between January and July of 1923, instead of May 1922. The main design layout stayed the same. There is no evidence that the 1922 original proofs are extant today.

I would like to thank Mr. Roman Guhr (IBNS LM-228), who kindly provide me the ABNC photographic proofs presented in this article.

The above is an excerpt of my article published in the volume 56-2 (2017) of the Journal  of International Bank Note Society (IBNS).


Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

Catalogue of Greek Paper Money 1822-2002 Κατάλογος Ελληνικών Χαρτονομισμάτων

 
Starting from 1822, with the introduction of bonds in grossi and coming to an end in 2002 when the Euro was introduced, Greek banknotes have a history of 180 years. Over 300 different banknotes have circulated in Greece and if the varieties are also included, their total number rises up to almost 600. Considering how fragile a material paper is, it is only natural that older banknotes are hard to come by; in some cases there may be very few left. Consequently, a complete collection of all Greek banknotes is difficult to achieve within reasonable financial limits. Nevertheless, it is absolutely rewarding, for anyone interested, to invest their leisure time in collecting and studying Greek banknotes.

   This catalogue serves two purposes: First, to record and describe as thoroughly as possible, the spectrum of Greek banknotes, their varieties included. Thus, any new collector will be able to form a clear idea of the range of Greek banknotes in advance, and thereupon make their own choices. For more experienced collectors this catalogue will, hopefully, serve as a valuable resource for further study and, possibly, add new information.

   The second purpose of this catalogue is to classify the banknotes in terms of rarity depending on their condition. The degree of difficulty to find and acquire a banknote of certain condition defines the rarity rate of the particular item on the rarity scale. Naturally, the rarer the banknote, the more expensive it is.

   My aim is that this catalogue will contribute to enhancing the relative feedback for collectors and also illustrate the rarity of Greek banknotes in the present collectors’ market.


The catalogue is a paperback edition, printed in black and white. It consists of 400 pages and it is bilingual (Greek & English). For purchasing it, please send an email to the author (greeknotes@gmail.com).
----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------
----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------- ----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------
Ξεκινώντας από το 1822 με την κυκλοφορία ομολογιών σε γρόσια και τελειώνοντας το 2002 με την αντικατάσταση της δραχμής από το ευρώ, το ελληνικό χαρτονόμισμα καταγράφει μια ιστορία 180 ετών. Εκδόθηκαν ή κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα πάνω από 300 διαφορετικά χαρτονομίσματα και αν υπολογιστούν και οι διάφορες ποικιλίες που υπήρξαν, ο συνολικός αριθμός τους πλησιάζει τα 600. Εφόσον το χαρτί είναι ένα εύκολα φθαρτό υλικό, είναι επόμενο τα παλαιότερα χαρτονομίσματα να είναι δυσεύρετα ή ακόμα και να έχουν απομείνει ελάχιστα δείγματα από αυτά. Αυτό σημαίνει ότι μια σχεδόν πλήρης συλλογή με όλα τα ελληνικά χαρτονομίσματα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί μέσα σε λογικά όρια κόστους. Παρόλα αυτά αξίζει κάποιος να αφιερώσει τον ελεύθερο χρόνο του στη συλλογή και την έρευνα των ελληνικών χαρτονομισμάτων.
Ο σκοπός του παρόντος καταλόγου είναι διπλός. Πρώτον, να χαρτογραφήσει και να περιγράψει όσο το δυνατόν περισσότερο το σύνολο των ελληνικών χαρτονομισμάτων, μαζί με τις ποικιλίες τους. Έτσι ο νέος συλλέκτης θα γνωρίζει εκ των προτέρων το πλήθος των χαρτονομισμάτων και αναλόγως θα κάνει τις
επιλογές του. Ο πιο προχωρημένος συλλέκτης θα έχει ένα εγχειρίδιο στα χέρια του για περαιτέρω μελέτη, που θα του αποκαλύψει πληροφορίες που ίσως δεν γνώριζε.
Ο δεύτερος σκοπός είναι να καταγραφεί ο βαθμός σπανιότητας των χαρτονομισμάτων ανάλογα με την κατάσταση τους. Ως βαθμός σπανιότητας θεωρείται το κατά πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί κάποιος να εντοπίσει και να αποκτήσει ένα χαρτονόμισμα κάποιας συγκεκριμένης κατάστασης. Φυσικό είναι ότι όσο πιο σπάνιο είναι ένα χαρτονόμισμα τόσο και πιο ακριβό είναι.
Φιλοδοξώ λοιπόν με τον παρόντα κατάλογο να συμβάλλω αφενός στην καλύτερη ενημέρωση των συλλεκτών και αφετέρου να δώσω μια εικόνα της σπανιότητας των ελληνικών χαρτονομισμάτων στη σημερινή συλλεκτική αγορά.

Ο κατάλογος περιέχει 400 ασπρόμαυρες σελίδες με μαλακό εξώφυλλο. Είναι γραμμένος στα Ελληνικά και Αγγλικά. Για να τον προμηθευτείτε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα στο email (greeknotes@gmail.com)
http://www.theibns.org/joomla/index.php